Home | 아크릴 제품 | 쇼케이스 (57)
   단면
   양면
D210148 ShowCase 양면 210*148 A5
6,000원
 
D105148 ShowCase양면 105*148 A6
3,000원
 
A9055 Show Case 단면 90*55
1,000원
 
A7050 Show Case(단면) 70*50
7,000원
 
A1015 SHOW CASE 100*150mm (속지기준)
2,000원
 
A1217 SHOW CASE 120*170mm (속지기준)
3,200원
 
A1520 SHOW CASE 150*200mm (속지기준)
3,500원
 
A2130 SHOW CASE 210*300mm (속지기준)
9,000원
 
A0905 SHOW CASE 90*55mm (속지기준)
1,000원
 
A1005 SHOW CASE 100*50mm (속지기준)
1,100원
 
A1007 SHOW CASE 100*70mm (속지기준)
1,200원
 
A1008 SHOW CASE 100*80mm (속지기준)
1,300원
 
A1010 SHOW CASE 100*100mm (속지기준)
1,700원
 
A1207 SHOW CASE 120*70mm (속지기준)
1,400원
 
A1208 SHOW CASE 120*80mm (속지기준)
1,500원
 
A1210 SHOW CASE 120*100mm (속지기준)
2,000원
 
A1410 SHOW CASE 140*100mm (속지기준)
2,300원
 
A1507 SHOW CASE 150*70mm (속지기준)
1,800원
 
A1508 SHOW CASE 150*80mm (속지기준)
1,900원
 
A1510 SHOW CASE 150*100mm (속지기준)
2,000원
 
A1707 SHOW CASE 170*70mm (속지기준)
1,900원
 
A1708 SHOW CASE 170*80mm (속지기준)
2,000원
 
A1710 SHOW CASE 170*100mm (속지기준)
3,000원
 
A2007 SHOW CASE 200*70mm (속지기준)
2,200원
 
A2008 SHOW CASE 200*80mm (속지기준)
2,300원
 
A2010 SHOW CASE 200*100mm (속지기준)
2,500원
 
A2507 SHOW CASE 250*70mm (속지기준)
2,700원
 
A2508 SHOW CASE 250*80mm (속지기준)
2,800원
 
A2510 ShowCase 250*100mm (속지기준)
3,000원
 
A3007 SHOW CASE 300*70mm (속지기준)
3,000원
 
A3008 SHOW CASE 300*80mm (속지기준)
3,200원
 
A3010 SHOW CASE 300*100mm (속지기준)
4,500원
 
A3021 SHOW CASE 300*210mm (속지기준)
9,000원
 
D1007 SHOW CASE(양면) 100x70mm (속지기준)
1,700원
 
D1205 SHOW CASE(양면) 120*50mm (속지기준)
1,800원
 
D1207 SHOW CASE(양면) 120*70mm (속지기준)
2,000원
 
D1507 SHOW CASE(양면) 150*70mm (속지기준)
2,300원
 
D1707 SHOW CASE(양면) 170*70mm (속지기준)
2,700원
 
D1907 SHOW CASE(양면) 190*70mm (속지기준)
3,500원
 
D2007 SHOW CASE(양면) 200*70mm (속지기준)
3,000원
 
D2008 SHOW CASE(양면) 200*80mm (속지기준)
3,300원
 
D2508 SHOW CASE(양면) 250*80mm (속지기준)
4,000원
 
D3010 SHOW CASE(양면) 300*100mm (속지기준)
7,500원
 
A5030 SHOW CASE(단면) 50*30mm (속지기준)
5,000원
 
A6030 SHOW CASE(단면) 60*30mm (속지기준)
5,200원
 
A6035 SHOW CASE(단면) 60*35mm (속지기준)
5,400원
 
A6040 SHOW CASE(단면) 60*40mm (속지기준)
5,600원
 
A7030 SHOW CASE(단면) 70*30mm (속지기준)
5,400원
 
A7040 SHOW CASE(단면) 70*40mm (속지기준)
6,000원
 
A7550 SHOW CASE(단면) 70*50mm (속지기준)
7,500원
 
A210297 SHOW CASE A4 210*297(mm)
11,000원
 
A297210 Showcase A4 (가로형) 297x210 (mm)
11,000원
 
A7540 SHOW CASE(단면) 70*40mm
6,500원
 
A210297 SHOW CASE A4 세로형 210*297(mm)
11,000원
 
A7535 SHOW CASE(단면) 70*35mm (속지기준)
5,800원
 
A1520 POP꽂이 150*200 단면
3,500원
 
A2015 POP꽂이 200*150 단면
4,500원
 
             
 
주소 : 서울시 서울시 중구 을지로3가 342-2    배영싸인 대표 박수현| 사업자 등록번호 : 104-05-71535
통신판매업신고번호 : 중구 3987 호 | 개인정보관리자 : 유훈
전화번호 : 02) 2267-7570    팩스번호 : 02) 2267-7510
메일 : bysign@nate.com